SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ -
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

Historia Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) sięga roku 1947, w którym w ramach Głównego Instytutu Mechaniki utworzono Instytut Materiałów Wybuchowych. Na bazie tego Instytutu z dniem 1 stycznia 1952 roku powstał Instytut Chemii Stosowanej.
Po połączeniu go z Instytutem Barwników i Półproduktów 1 stycznia 1958 r. powstał Instytut pod obecną nazwą.

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) jest instytutem badawczym realizującym prace naukowe i wdrożeniowe w obszarach:

  • chemii i technologii środków ochrony roślin, preparatów do higieny sanitarnej, środków weterynaryjnych, biocydów, środków pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów,
  • chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych,
  • bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem chemikaliów (REACH, GHS) oraz zagrożeń elektrycznością statyczną,
  • toksykologii i ekotoksykologii,
  • właściwości fizykochemicznych substancji i preparatów chemicznych.

Na wykonywane badania IPO posiada certyfikaty PCA, PCBC, IQNet, Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych  (DPL). Instytut wykonuje także szereg zadań stałych i doraźnych na zlecenie centralnej administracji państwowej.      
W Instytucie wdrożono System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001 oraz AQAP 2110 w zakresie prac badawczo - rozwojowych i wdrożeniowych oraz produkcji na potrzeby: przemysłu środków ochrony roślin, biocydów, preparatów weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, przemysłu materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i strzałowych, lekkiej syntezy organicznej, bezpieczeństwa chemicznego, bezpieczeństwa i obronności kraju. (Certyfikat ZSJZ potwierdzający spełnienie wymagań ISO 9001 i AQAP 2110). 

Informacje

Opublikował: Administrator: Zbigniew Starnawski
Data publikacji: 2010-08-16 
Data modyfikacji: 2010-08-16