SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ -
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), w zakresie chemicznej syntezy organicznej, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa związanego z prowadzeniem procesów technologicznych, wytwarzaniem substancji i wyrobów chemicznych, ich magazynowaniem, transportowaniem i stosowaniem, jak też w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).

Do zakresu działania Instytutu należy m.in.: 

  • a) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych, w tym materiałów wybuchowych, paliw rakietowych, środków pirotechnicznych i strzałowych (PKD 72.19.Z) oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (PKD 72.19.Z),
  • b) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: chemii i technologii substancji biologicznie aktywnych oraz opartych na nich środkach ochrony roślin, farmaceutyków, środków do higieny sanitarnej i produktów leczniczych weterynaryjnych oraz produktów biobójczych (PKD 72.19.Z i PKD 72.11.Z),
  • c) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: chemii i technologii środków pomocniczych (chemikaliów specjalnych) dla różnych dziedzin przemysłu oraz produktów i półproduktów chemicznych organicznych dla potrzeb lekkiej syntezy organicznej (PKD 72.19.Z),
  • d) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: toksykologii, ekotoksykologii, analizy chemicznej i badania właściwości fizykochemicznych substancji i wyrobów chemicznych, mając na celu określenie ich stopnia zagrożenia dla człowieka, środowiska i otoczenia (PKD 72.19.Z),
  • e) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: ochrony środowiska, w tym prac dotyczących identyfikowania, metod zmniejszania i likwidacji zagrożeń powstających przy produkcji chemicznej i pokrewnej oraz obrocie i stosowaniu wyrobów (PKD 72.19.Z i PKD 72.11.Z), jak również zagrożeń wywoływanych występowaniem elektryczności statycznej oraz metod ochrony antyelektrostatycznej (PKD 72.19.Z).
  • f) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 58.14.Z i 85.59.B) oraz prowadzenie działalności wydawniczej Instytutu (PKD 58.14.Z);
  • g) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B i 74.90.Z). Instytut pełni w imieniu organów administracji państwowej funkcję upoważnionego organu w zakresie badań i klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz materiałów, w tym także niebezpiecznych,  jak też oceny zagrożeń występujących w procesach technologicznych (PKD 74.90.Z). Prowadzi działalność normalizacyjną, certyfikacyjną  i aprobacyjną (PKD 71.12.Z);
  • h) Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy dokształcające (PKD 85.59.B).Na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów dnia 18 kwietnia 2017 r.


Informacje

Opublikował: Administrator: Zbigniew Starnawski
Data publikacji: 2010-08-16 
Data modyfikacji: 2018-09-26