______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyIPO na Międzynarodowych Targach Polagra-Premiery

W dniach 21-24.01.2016 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra - Premiery. Instytut Przemysłu Organicznego po raz pierwszy brał udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Podczas targów mieliśmy możliwość przedstawienia oferty badań rejestracyjnych wykonywanych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz oferty dyspenserów feromonowych.

Więcej informacji


„MATERIAŁACH WYSOKOENERGETYCZNYCH”
5 pkt. za publikację

Z końcem grudnia 2015 r. ukazał się na stronie MNiSW Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz     z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.
Miło nam Państwa poinformować, że nasze czasopismo, pt. „MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE" zostało docenione i znajduje się w wykazie B czasopism naukowych z ilością 5 punktów za publikację.
http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

Wykaz czasopism można znaleźć poniżej
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.htmlDyrektor IPO otrzymał Krzyż Komandorski za zasługi dla innowacji
 
W dniu 2 grudnia 2015 r. dyrektor IPO dr inż. Krzysztof Bajdor otrzymał z rąk dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, Wiceprzewodniczącego Jury Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości BRUSSEL’S INNOWA Belgijski Krzyż Komandorski za zasługi dla innowacji.

Medal został przyznany przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw Wynalazczości.

Odznaczenie nadawane jest wybitnym wynalazcom oraz osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju wynalazczości.

Gratulujemy.


ZŁOTY MEDAL NA TARGACH BRUSSELS INNOVA 2015

Instytut Przemysłu Organicznego otrzymał złoty medal na Targach Brussels Innova 2015 w kategorii OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA, PRZEMYSŁ CHEMICZNY za opracowanie innowacyjnej metody „Wysokoefektywne formy użytkowe do ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem”.
     Nagrodę z rąk dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, Wiceprzewodniczącego Jury Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości BRUSSEL’S INNOWA, odebrali twórcy wynalazku: dr inż. Jacek Grodner oraz mgr Danuta Bombińska z Zakładu Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych.

Serdecznie gratulujemy.


IPO DLA BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWY

W czwartek 19 listopada br. w godzinach 0:30-2:30 w nocy,  w warszawskim metrze przeprowadzono symulację zamachu terrorystycznego z użyciem nieznanej substancji chemicznej (zdjęcie nr 1 i 2). W zaplanowanych przez MON /CENTRALNY OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ/ i MSW / PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA / ćwiczeniach pt„ PARTOL 15” wzięli udział również przedstawiciele IPO.

Więcej informacji


Spotkania inaugurujące Projekt nr 44

W dniach 18-21 października br. w Tbilisi (Gruzja) oraz 4-6 listopada br. w Belgradzie (Serbia), odbyły się zorganizowane przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi IPO, spotkania inaugurujące Projekt nr 44.

Projekt jest realizowany w ramach programu UE, Centrum Doskonałości CBRN (The European Union Chemical Biological Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centres of Excellence Initiative), a dotyczy wzmocnienia zdolności reagowania oraz współpracy międzyregionalnej w przypadku incydentów z udziałem CBRN (Chemical, Biological, Radiological or Nuclear material) w krajach Europy wschodniej, południowego Kaukazu oraz Mołdawii i Ukrainy.

Więcej informacji


Udział IPO w spotkaniu Globalnego Partnerstwa G7 na rzecz nieproliferacji BMR

Miło nam poinformować Państwa, że w dniach 30 września  – 1 października 2015 r., w Berlinie, polska delegacja wzięła udział w spotkaniu Globalnego Partnerstwa G7 poświęconemu praktycznej współpracy w zakresie nieproliferacji broni masowego rażenia (BMR). W skład delegacji weszli przedstawiciele naszego Instytutu, Panowie Zbigniew Krasnodębski i Maciej Śliwakowski z Zakładu BA. 

Więcej informacji


Artykuły pracowników Zakładu BS w czasopismach posiadających IF

Miło nam poinformować, że w 2015 roku w czasopismach znajdujących się na „liście filadelfijskiej” ukazały się cztery publikacje pracowników Zakładu Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych (BS).

Więcej informacji


dr inż. Krzysztof Bajdor nowym dyrektorem IPO


Minister Gospodarki z dniem 16 września 2015 r. powołał dr inż. Krzysztofa Bajdora na stanowisko dyrektora Instytutu Przemysłu Organicznego.


Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.


ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: RADA MINISTRÓW
RESORT: MINISTERSTWO GOSPODARKI
REGON: 000042613
NIP: 525-00-08-577
KRS: 0000021982
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA: Instytut Badawczy

SIEDZIBA I ADRES:
03-236 Warszawa, ul.Annopol 6
tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
www.ipo.waw.pl