______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyXIV Konferencja poświęcona problematyce „CBRNE”

W dniach 17-18 listopada 2016 w Smardzewicach k./ Spały odbyła się XIV Konferencja poświęcona problematyce „CBRNE”. Organizatorem konferencji był „Magazyn w Akcji - Technika, Taktyka, Profilaktyka”, którego wydawcą jest „ELAMED MEDIA GROUP” z Katowic. IPO reprezentowali dr Karol Buchalik i mgr Krzysztof Zwierzyński, którzy przedstawili referat, pt. „Wybrane preparaty chemiczne w technikach detekcyjnych w szkoleniu specjalistów w zakresie wykrywania skażeń chemicznych BST”.

Więcej informacji


Wizyta dyrektora generalnego OPCW w Polsce

W dniu 7 listopada 2016 r., na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych przebywał w Polsce z jednodniową wizytą roboczą dyrektor generalny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Pan Ahmet Üzümcü. Przedstawiciele naszego Instytutu, w osobach Dyrektora dr inż. Krzysztofa Bajdora oraz Kierownika Zakładu BA dr inż. Macieja Śliwakowskiego, wzięli udział w konsultacjach z DG OPCW, które odbyły się w Ministerstwie Rozwoju.

Więcej informacji


STAŁE HETEROGENICZNE PALIWA RAKIETOWE NA BAZIE KAUCZUKU HTPB

Problematyka stałych heterogenicznych paliw rakietowych (SHPR) należących do materiałów wysokoenergetycznych oraz zastosowanie SHPR jako napędu silników rakietowych na przykładzie 122 mm pocisku rakietowego. Jest to temat niedawno wydanej monografii, która ukazała się pod reakcją dr hab. inż. Bogdana Florczaka, prof. IPO.

Spis treści

                                              Gratulujemy i zapraszamy do lektury.
                                Książka dostępna w Czytelni - Biblioteka IPOSzkolenie Techniczne pod patronatem merytorycznym IPO

W dniach 20 - 21.10.2016 r. w Hucisku k. Zawiercia odbyło się 46 Szkolenie Techniczne "Nowości, Innowacje w Eksploatacji Urządzeń w Sektorach o Podwyższonej Wilgotności oraz          w Strefach Zagrożonych Wybuchem”, zorganizowane przez Wydawnictwo „WAG-TECH” pod patronatem merytorycznym Instytutu Przemysłu Organicznego. Instytut reprezentowała mgr inż. Małgorzata Wróblewska z Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, która wystąpiła          z prezentacją, pt. „Ochrona przed elektrycznością statyczną      w atmosferach zagrożonych wybuchem”.

Więcej informacji


SZKOLENIE – BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE W KRAJACH AFRYKAŃSKICH

Instytut Przemysłu Organicznego jest członkiem konsorcjum, realizującym Projekt Europejski CBRN P-42 „BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE W REGIONIE AFRYKI CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ”. Jednym z etapów projektu było zorganizowanie szkolenia, dotyczącego tematyki bezpieczeństwa chemicznego dla przedstawicieli instytucji państwowych, wyższych uczelni i dyplomatów z krajów afrykańskich, uczestniczących w projekcie. Takie szkolenie odbyło się w Lusace (Zambia) w dniach 26-30.09.2016. Jego uczestnikami byli przedstawiciele Kenii, Burundi, Ghany, Ugandy i Demokratycznej Republiki Konga. Wykłady prowadziły Katarzyna Drożdżewska, Joanna Szczygielska          i Paulina Flasińska z Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego      i Elektryczności Statycznej IPO.


Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nowych Technologii i Chemii, WAT

W dniu 30 września odbyła się w sali kinowej klubu WAT, uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT. Z ramienia IPO w uroczystości uczestniczył Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor.


Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

W dniu 29 września odbyła się w Gmachu Głównym PW, uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Z ramienia IPO w uroczystości uczestniczył Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor.


UK Universities delegation to Poland

W dniu 27 września w Ambasadzie Wielkiej Brytanii                  w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli brytyjskich uczelni z przedstawicielami instytucji naukowych w Polsce. Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki          i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathana Knotta, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele IPO: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor Instytutu i Pan Arkadiusz Białek, Z-ca Dyrektora Instytutu.

Więcej informacji


Wymiary i wymogi bezpieczeństwa państwa

W dniu 26 września odbyła się w Ministerstwie Rozwoju,         w ramach konsultacji społecznych projektu “Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, konferencja dotycząca obszaru bezpieczeństwa narodowego pn. “Wymiary i wymogi bezpieczeństwa państwa”. Na zaproszenie sekretarza stanu     w Ministerstwie Rozwoju(...)

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/bezpieczenstwo-narodowe-w-projekcie-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/

Więcej informacji


XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

W dniach 19-22 września 2016 roku odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, nt. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”. Organizatorami konferencji byli Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Podczas trwania konferencji przedstawiono poster autorstwa: Z. Wilk (IPO),       B. Florczak (IPO), T. Wolszakiewicz (IPO), A. Maranda (WAT), pt. „Badania w zakresie modernizacji wyrobów dla przemysłu amunicyjno-rakietowego. Research in the range of modernization the products for industry of ammunition rocket”.


Warsztaty w ramach CBRN CoE Projekt 44

W dniach 13-15 września br. w Dubrowniku i 20-22 września br., w Kiszyniowie pracownicy z IPO brali udział w warsztatach przeznaczonych dla beneficjentów Projektu 44 CBRN CoE „Wzmacnianie zdolności reagowania na CBRN incydenty          i umacnianie współpracy regionalnej w południowo wschodniej Europie, południowym Kaukazie, Mołdawii               i Ukrainie”. Instytut Przemysłu Organicznego jest członkiem konsorcjum projektu i pełni rolę doradczą jako ekspert              z szeroko pojętego obszaru bezpieczeństwa chemicznego.


Sukces naszego czasopisma CEJEM

JCR Thomson Reuters opublikował wyniki IF za 2015 rok.
Central European Journal of Energetic Materials otrzymał wg ostatniej ewaluacji IF 1.28. Wynik ten plasuje nas po środku czasopism o podobnej tematyce, między tak znakomitymi wydawnictwami jak Wiley-VCH (Propellants, Explosives, Pyrotechnics) i Taylor & Francis (Journal of Energetic Materials).

Statystyka.Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.


ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: RADA MINISTRÓW
RESORT: MINISTERSTWO ROZWOJU
REGON: 000042613
NIP: 525-00-08-577
KRS: 0000021982
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA: Instytut Badawczy

SIEDZIBA I ADRES:
03-236 Warszawa, ul.Annopol 6
tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
www.ipo.waw.pl