SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ -
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO), Instytut Badawczy, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 371, z póżn.zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2. Uchwały Nr 412/57 Rady Ministrów z dnia 30 października 1957 r. w sprawie połączenia Instytutu Barwników i Półproduktów z Instytutem Chemii Stosowanej w Instytut Przemysłu Organicznego, w resorcie Ministra Przemysłu Chemicznego;

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z póżn. zm.);

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 198, poz. 1313);

5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090); z póżn. zm.);

6. Statut zatwierdzony przez Ministra Rozwoju i Finansów dnia 18 kwietnia 2017 r.


Informacje

Opublikował: Administrator: Zbigniew Starnawski
Data publikacji: 2010-08-16 
Data modyfikacji: 2017-09-27